ÁFF

ÁFF

Általános Felhasználási Feltételek

 

A Nordenstil Kft. a tulajdonosa vagy a feljogosí­tott használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. Az oldalra látogató jogosult a www.nordenstil.com honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készí­teni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra.

 

Tilos a honlap bármely részének másolatát tovább értékesí­teni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása, vagy más műbe, publikációba, honlapba épí­tése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

 

A felhasználási feltételek tárgya

Az itt leí­rtakon kí­vül a Nordenstil Kft. semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a weboldallal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javí­tást, módosí­tást végezzen a honlapon. A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban "Feltételek") a Nordenstil Kft. (székhely: ...; Adószám: ...; mint "Szolgáltató") által üzemeltetett www.nordenstil.com URL alatt elérhető honlapnak és ahhoz tartozó aloldalainak (továbbiakban "Honlap") a Honlap látogatója (mint "Látogató") általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

A Honlapra történő látogatással és a Honlapon történő böngészéssel a Látogató elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosí­tsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

A Honlap

A Látogató a Honlapon megjelenő, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmakat ingyenesen használhatja, í­gy különösen hozzáférhet a Honlapon megjelent kapcsolatos cikkekhez, valamint a Szolgáltató által különböző szempontok szerint összeállí­tott igénybe vehető szolgáltatások között kereshet.

 

A Honlapon megjelenő tartalmakat a Látogató megoszthatja, közzéteheti a közösségi média különböző felületein, de kizárólag magán felhasználás és nem haszonszerzés céljából. A megosztott tartalmak vonatkozásában a Facebook és a Google saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók.

 

 

A Honlap használatának szabályai

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.

 

A Látogató által tett hozzászólásban (akár a Honlapon, vagy egyéb közösségi online felületen) tilos különösen: (i) olyan szerzői vagy egyéb jogi oltalom alá eső műveket feltölteni, megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni, amely e célra való felhasználására a Látogató nem jogosult; (ii) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis szí­nben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmakat megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; (iii) reklámot megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; (iv) obszcén, szeméremsértő, szexuális jellegű, diszkriminatí­v, illetve egyéb jogsértő vagy egyébként kifogásolható tartalmakat közzé tenni; (v) más Látogatók személyes adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni.

 

A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben a Látogató a jelen Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesí­tés nélkül a Látogató által tett hozzászólásokat, megosztásokat jelenteni és a Látogatót letiltani.

 

 

Szerzői jogok

A Honlap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a Honlapon található tartalom (í­gy különösen, de nem kizárólagosan bármely cikk, fotó, videó, grafika és egyéb szerzői mű) legyen szó saját, vagy átvett anyagról, egyéni eredeti jellege következtében teljes egészében szerzői jogvédelem alá esik. A Szolgáltató a Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis előállí­tását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordí­tásokról, mint adatbázis-előállí­tó és a Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a Honlapon található tartalom. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

 

A Szolgáltató fenntart minden jogot a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

 

A Szolgáltató előzetes í­rásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, nyilvánossághoz közvetí­teni/újraközvetí­teni, feldolgozni, értékesí­teni, tárolni, kimásolni, újrahasznosí­tani és kivágni. Ez a tilalom kiterjed továbbá a Honlap ún. tükrözésére, azaz arra az esetre is, ha az a Honlap tartalmának lementésére, majd a nyilvánossághoz való újraközvetí­tésére irányul. A Honlap tartalmának egyes részeit a látogató - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap tartalmának í­gy többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A Honlapon megjelent értesüléseket csak úgy lehet átvenni, hogy ha az átvételkor a Honlapra (a www.nordenstil.com-ra) történő egyértelmű hivatkozás mindenkor feltüntetésre kerül és ha a Honlapon megjelent értesülés változatlan formában kerül átvételre.

 

A www.nordenstil.com bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével, valamint a Nordenstil Kft. védjegyet kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

 

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

 

 

Felhasználási engedély

A jelen Feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Látogató és a Szolgáltató mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a Látogató által a hozzászólásában közzétett mű vonatkozásában. Ezen művek hozzászólásban történő közzétételével a Látogató kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdí­jmentes felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak.

 

Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, í­gy különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállí­tás és átdolgozás jogát.

 

A www.nordenstil.com weboldalon történő böngészés, a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

 

A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.nordenstil.com weboldalhoz való böngészés, vagy csatlakozás miatt következett be. A Látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Honlapon való böngészés- és csatlakozásért és a Honlapon igénybevehető szolgáltatások használatáért.

 

Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Honlap akadálytalan működését és a weboldalon történő böngészést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapon való csatlakozás miatt következett be.

 

 

A Honlapon található információk, szöveges és képi anyagok csak tájékoztató jellegűek, semmilyen esetben nem számítanak ajánlat tételnek. Az esetleges elírásokért, vagy hibás megjelenésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

A Szolgáltató jogosult a harmadik fél által elkövetett szerzői jogi jogsértések esetén saját nevében fellépni, és megtenni a szükséges jogi lépéseket.

 

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket, egymás között, barátságos tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, a szerződő felek a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁFF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

 

 

Hatálybalépés időpontja: 2016 szeptember 10.

Utolsó módosítás időpontja: 2016 szeptember 10.

 

 

MENÜ
Nordenstil termékek
Hírlevél feliratkozás